ĐĂNG KÝ ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN NGAY 

Hãy điền và gửi đơn để trở thành một hội viên của VALOMA – đóng góp một phần cho sự phát triển Logistics tại Việt Nam

TRỞ THÀNH HỘI VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của tổ chức, công dân Việt Nam tham gia liên kết, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo, phát triển nhân lực về logistics và quản lý chuỗi cung ứng (gọi chung là logistics), được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, nhằm mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

XEM CÁC HOẠT ĐỘNG VALOMA