DANH SÁCH HỘI VIÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và các hoạt động mang lại giá trị và tạo ra sự kết […]

Hội viên là cơ sở đào tạo

Hội viên là cơ sở đào tạo Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động […]