CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ 2022: CHÌA KHÓA PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Là thành viên của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA), Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đã và đang có nhiều trong hoạt động đào tạo, phát triển nhân lực về logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Một trong những hoạt động tiêu biểu là đào tạo các chương […]