Sách trắng – VLA 2018 (VLA Whiteboook 2018)

Sách trắng VLA 2018

“Dịch vụ Logistics” là bất cứ dịch vụ nào liên quan tới hoặc phát sinh từ quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển, dự trữ hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan từ điểm xuất phát đầu tiên tới nơi tiêu thụ cuối cùng sao cho hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Tất cả những hoạt động quản trị logistics nằm trong quản trị chuỗi cung ứng. Bốn yếu tố chính cấu thành hệ thống logistics quốc gia bao gồm Thể chế quản lý logistics – Kết cấu hạ tầng logistics (phần cứng và phần mềm) – Người cung cấp dịch vụ logistics và Người sử dụng dịch vụ logistics.

Chính vì vậy, ngày nay, logistics có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định logistics là một “ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao” và phải “hiện đại và mở rộng” dịch vụ logistics.
Hướng tới việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 kèm theo Quyết định 200/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (18/11/1993 – 18/11/2018), Hiệp hội ấn hành Sách trắng – VLA 2018 (VLA Whiteboook 2018) nhằm cung cấp một cách đầy đủ và đáng tin cậy nhất các thông tin và số liệu về Hiệp hội nói riêng và ngành dịch vụ logistics Việt Nam nói chung, các khuyến nghị cụ thể để phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

Đây là một ấn phẩm truyền thông hữu ích không chỉ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng trong hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp thông tin giúp các cơ quan quản lý Nhà nước tham khảo trong việc quản lý, hoạch định chính sách liên quan đến ngành dịch vụ logistics cũng như giúp các doanh nghiệp nước ngoài có thông tin trong việc mở rộng đầu tư, hợp tác, phát triển với các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Sách trắng – VLA 2018 được ấn hành bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Trên tinh thần đó, Sách trắng – VLA 2018 được cấu trúc theo 10 phần, tập trung vào các nội dung chính, bao gồm:

I. Phần mở đầu;
II. Giới thiệu về Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA);
III. Tổng quan tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018;
IV. Giới thiệu tóm tắt các văn bản pháp luật quan trọng của Việt Nam gần đây liên quan đến dịch vụ logistics;
V. Giới thiệu Cơ chế Một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và hệ thống thông quan tự động;
VI. Tình hình phát triển Hạ tầng logistics Việt Nam; VII. Ngành dịch vụ logistics Việt Nam;
VIII. Khuyến nghị của VLA về các giải pháp nhằm cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam trong thời gian tới;
IX. Kết luận;
X. Phụ lục.

Sách trắng – VLA 2018 được soạn thảo với sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban chỉ đạo, đứng đầu là Chủ tịch VLA và sự tham gia của Ban Biên tập bao gồm các chuyên gia chuyên ngành logistics trong và ngoài Hiệp hội ở Việt Nam và quốc tế. Các thông tin được lấy từ các nguồn điều tra trực tiếp mới nhất, từ nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy và cập nhật nhất ở trong và ngoài nước. Hy vọng, nội dung của Sách trắng – VLA 2018 sẽ đáp ứng phần nào yêu cầu của người đọc và sử dụng của Hội viên, của các doanh nghiệp, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu về ngành dịch vụ logistics Việt Nam.

Click vào links đề tải về:

Tiếng Việt: https://drive.google.com/file/d/1N2J-oyzyx6YZG7datze3Ty2kVAVhDiy5/view?usp=sharing

In English:  https://drive.google.com/file/d/1yqCr8qD9Ap1PwEhMJFZuGyAL_QjtRM3e/view?usp=sharing