Thông tin giới thiệu về Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam

Giới thiệu chung về Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam được Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 568/QĐ-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2021. Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (sau đây gọi tắt là […]